Orbiter ArtWork Banner

Stabilní partner pro Váš růst na internetu.

Nabízíme komplexní webhostingové služby pro Vaše www stránky, registraci nebo převod domény, provoz www stránek a elektronické pošty, služby webmailu, detailní statistiky přístupů atp.

www.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obchodní společnosti Orbiter, s.r.o. & Milan Le-soukromého podnikatele
 

PREAMBULE


Obchodní společnost Orbiter, s.r.o. se sídlem Nepelova 950/4, PSČ 198 00 Praha 9, Hloubětín, IČ 285 07 703, DIČ CZ 285 07 703 (dále též jen „společnost“) a Milan Le, Milan Le, DiS, místo podnikání Nová pražská 1647, PSČ 256 01 Benešov, IČ: 71725237 ( dále též jen „podnikatel“)  společně vydávají níže v souladu s platnými ustanoveními soukromého práva, zejména pak ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích právních předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které budou užívány v rámci poskytování služeb společností fyzickým a právnickým osobám, jakož i státu, jež těchto služeb hodlají využít či využívají či již využili (dále též jen „zákazník“ či „zákazníci“), když není-li ujednáno jinak, platí jejich ustanovení před zákonnou úpravou, a jejich odsouhlasením klient vždy vyslovuje souhlas s jejich přímou aplikací. VOP jsou zveřejněny mimo jiné na internetových stránkách http://www.orbiter.cz/obchodni-podminky.php
 
 
 

I. Poskytované SLUŽBY 


1.
Společnost a podnikatel poskytují služby dle vymezení v obchodním a živnostenském rejstříku, m.j. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a to též poradenství v oblasti software a hardware technologií, zpracování grafiky a designu internetových stránek, zprostředkování a zajišťování webhostingu a správy internetových domén, zprostředkování a zajišťování technické podpory a funkčnosti internetových stránek, zprostředkování zpracování a výroby reklamních a propagačních materiálů zejména ve formě vizitek, případně další služby blíže specifikované po dohodě s klientem, vždy ve formě písemné smlouvy.
 
2. Společnost jakož i podnikatel zároveň vzájemně svým zákazníkům poskytují v případě vytvoření www.stránek svým klientům doplňkové služby, spojené s jejich funkčností, které využívají výhradní autorský systém podnikatele, a to po dobu smluvní vztahu mezi zákazníkem a společností či podnikatelem. Bez poskytnutí formální licence není zákazník k využití jakéhokoli softwarového autorského systému jak společnosti tak podnikatele oprávněn.
 
3. Zákazník tímto bere na vědomí, že společnost nebo podnikatel je oprávněna poskytnutí kterékoli služby či její části kdykoli odmítnout, či v již poskytovaných službách nepokračovat, a to s účinností pro všechny služby zákazníkovi poskytované jak společností, tak podnikatelem, a to zejména za předpokladu, že zákazník neposkytuje řádnou součinnost při podávání informace či doplňující informace týkající se předmětné služby, neuhradil zálohu na odměnu, splatnou odměnu či jakoukoli její část, dále pokud klient žádá poskytnutí služeb, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo z důvodu, že by tím společnost či podnikatel ohrozil své zájmy či zájmy svých současných zákazníků či obchodních partnerů, nebo došlo k narušení obchodních zvyklostí či dobrých mravů ze strany zákazníka ať vůči společnosti nebo vůči podnikateli.
 
 
 

III. Odměna za služby a náhrada hotových výdajů


1.
Společnost a podnikatel poskytují výše uvedené, popř. v konkrétní smlouvě specifikované, služby za smluvní odměnu, která může být jednorázová, paušální, nebo hodinová.
 
2. Odměna může být smluvena jednorázová za poskytnutí jedné či určitého počtu služeb, nebo může být určena hodnotou časové jednotky, po kterou je služba poskytována.
 
3. Není-li mezi společností/podnikatelem a zákazníkem v konkrétním případě dohodnuto jinak, příp. nestanoví-li jinak tyto VOP, je zákazník povinen uhradit cenu dle dohody v souladu s vystavenou fakturou.
 
4. Paušální odměna zahrnuje v pravidelných intervalech se opakující platbu konkrétní sjednané výše za určité přesně specifikované služby uvedené v písemné smlouvě mezi zákazníkem a společností/podnikatelem, a to po dobu trvání smluvního vztahu.
 
5. Hodinová odměna vymezuje smluvenou odměnu za určitou časovou jednotku, a není-li mezi zákazníkem
a společností/podnikatelem dohodnuto jinak, pak je touto časovou jednotkou vždy jedna hodina, a odměna náleží společnosti/podnikateli vždy za každou, byť i jen započatou, 1 hodinu poskytování dohodnuté služby. Není-li dohodnuto mezi společností/podnikatelem a zákazníkem jinak, hodinová odměna činí 500 Kč za každou i započatou hodinu poskytování dohodnuté služby.
 
6. Minimální záloha pro případ uzavření smlouvy mezi společností/podnikatelem a zákazníkem pro jakoukoli službu poskytovanou společností/podnikatelem, není-li stanoveno v těchto VOP či dohodnuto ve smlouvě mezi společností/podnikatelem a zákazníkem jinak, činí 500 Kč.
 
8. Zákazník bere dále na vědomí, že mimo odměnu náleží společnosti/podnikateli náhrada hotových výdajů účelně vynaložených při poskytování jakékoli služby.
  
12. Osoba poskytující službu jménem společnosti či podnikatel je  oprávněna dle potřeby a svého uvážení použít osobní vozidlo, a to i při úkonech v místě sídla společnosti. Tyto cestovní výdaje pak budou účtovány ve výši 10,- Kč za 1 kilometr jízdy.
 
13. Veškeré odměny a náhrady se v případě, že je společnost/podnikatel plátcem DPH, zvyšují o DPH v zákonem stanovené výši.
 
14. Datum uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastává dnem úplného poskytnutí služeb nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. V pochybnostech je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den uvedený v daňovém dokladu (faktuře).
 
15. Společnost/podnikatel jsou oprávněni v konkrétním případě po dohodě se zákazníkem kombinovat jednotlivé druhy odměn.
 
16. Zákazník je vždy povinen k žádosti společnosti/podnikatele složit zálohu na dohodnuté služby a společnost/podnikatel nejsou povinni zahájit poskytování kterékoli služby dříve, než je taková záloha složena.
 
17. Odměna či záloha na odměnu se skládá v hotovosti k rukám zástupce společnosti/ podnikatele v jejím sídle nebo místě podnikání, na bankovní účet společnosti/ podnikatele za tímto účelem poskytnutý, příp. složenkou. Je-li placena záloha, odměna a náhrady ve výši po přepočtení na měnu EUR přesahující částku 15.000,- EUR, musí být platba provedena bezhotovostně.  

18. Odměnu či zálohu na požadované služby je oprávněn složit zákazník či jakákoli jiná fyzická či právnická osoba za něj, avšak vždy s důsledky, jako by tak činil zákazník sám.
 
 
 

IV. Práva a povinnosti společnosti a klienta 


1.
Společnost/podnikatel jsouoprávněni poskytovat služby sami, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracujících fyzických či právnických osob.
 
2. Společnost/podnikatel jsou oprávněni poskytování všech služeb ukončit za předpokladu, že kterémukoli z nich není uhrazena záloha, odměna či kterákoli její část v době splatnosti, když právo na odměnu za již poskytnuté služby tímto není dotčeno. V tomto případě je okamžik oznámení o neuhrazení odměny či její části současně okamžikem nabytí účinnosti dohody o ukončení poskytování všech služeb ve formě jakéhokoli typu smlouvy ( příkazní, mandátní o dílo, nepojmenované apod.) mezi společností/podnikatelem a zákazníkem uzavřené. V případě, že je smlouva uzavřena mezi zákazníkem a podnikatelem i zákazníkem a společností je důsledkem vždy zánik smlouvy i vůči druhému ze subjektů – podnikatel / společnost, nevyjádří-li se kterýkoli z nich jinak. Dále za předpokladu uvedených v čl.I. bod 3. je podnikatel/společnost oprávněna od smlouvy či jakékoli její části, uzavřené se zákazníkem písemně či ústně, jakož i konkludentně odstoupit a to s účinky pro všechny služby dosud zákazníkovi poskytované, jak podnikatelem tak společností, a to dnem doručení. 
 
3. V případě ukončení smlouvy uzavřené mezi společností/podnikatelem a zákazníkem z důvodů na straně zákazníka propadá již složená záloha jako smluvní pokuta ve prospěch společnosti/podnikatele.
 
4. V případě nezaplacení odměny či kterékoli její části sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky po dobu prodlení.
 
5. Pro tyto shora uvedené případy společnost/podnikatel a zákazník mluvní pokutu vždy sjednávají ve smyslu ustanovení § 544 a násl. z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, resp. ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vždy v platném znění, čímž není dotčeno právo společnosti na úhradu zbývající části odměny, vznik-li na ní nárok v souladu s těmito VOP nebo konkrétní smlouvou uzavřenou mezi společností/podnikatelem a zákazníkem, jakož tím není dotčeno právo společnosti na zákonný úrok z prodlení a na náhradu škody.
 
6. Zákazník se zavazuje vyvíjet potřebnou součinnost k řádnému poskytování služeb. V případě neposkytování součinnosti je povinen nést klient veškeré náklady, které společnosti vznikly z důvodu neposkytnutí součinnosti.  
 
7. Zákazník je oprávněn ukončit smlouvu uzavřenou se společností/podnikatelem bez udání důvodu, a to výhradně formou písemné výpovědi s účinností dnem doručení písemné výpovědi společnosti.
 
8. Pro  případ ukončení smlouvy ze strany zákazníka nemá tento nárok na vrácení zálohy, jakékoli části zaplacené odměny ani náhrad. Byla-li smluvena odměna jednorázová, je zákazník povinen i po ukončení smlouvy z jeho strany zaplatit odměnu v dohodnuté výši, není-li zcela pokryta složenou zálohou. Byla-li smluvena odměna paušální, hodinová, je zákazník povinen i po ukončení smlouvy z jeho strany zaplatit odměnu, na kterou vznikl společnosti/podnikateli nárok do doby zániku smlouvy uzavřené mezi společností/podnikatelem a zákazníkem.
 
9. Pokud je zákazník společností/podnikatel informován o nezbytnosti prodloužení nějaké služby a poskytnutí nezbytné součinnosti např. při prodlužování tzv. doménového práva, je tak učiněno toliko jedinkrát a v případě neposkytnuté součinnosti zákazník bere na vědomí, že za propadnutí či ztrátu takových práva a to případně i všech souvisejících práv nenese jak společnost tak podnikatel nijakou odpovědnost a neodpovídá nijak zákazníkovi za případně vzniklou škodu.  

 

 

V. Právní úkony, písemné právní úkony a Doručování


1.
Společnost/podnikatel i zákazník tímto deklarují, že akceptací těchto VOP se zavazují tyto akceptovat s tím, že VOP mají přednost před zákonem, kde to dispozitivnost dotčených ustanovení příslušných právních norem připouští.
 
2. V případě, že není uzavřena smlouva o poskytování služeb písemně anebo není nějaká záležitost řešena konkrétně smlouvou, platí ujednání uvedená v těchto VOP. V případě, že je nějaká záležitost řešena smlouvou odchylně od těchto VOP, má přednost úprava uvedená v konkrétní smlouvě uzavřené mezi společností/podnikatelem a zákazníkem.
 
4. Zákazník tímto bere na vědomí, že pro uzavření smlouvy se společností/podnikatelem není písemná forma nezbytnou náležitostí.
 
5. Společnost/podnikatel postupuje při vystavování daňového dokladu v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 
6. Způsob poskytování informací o průběhu poskytování služeb, jakož i veškerá komunikace probíhá výhradně dle uvážení společnosti/podnikatele, a to pro konkrétní případ nejvhodnější a nejrychlejší formou. Společnost je oprávněna tak učinit výslovně, telefonicky, faxem, e-mailem, jiným způsobem prostřednictvím elektronických komunikací (vč. SMS či MMS) či písemnou formou, vždy též i případně zanecháním vzkazu. Zákazník nemá nárok na informace zasílané doporučeným dopisem. Zákazník tímto bere tímto současně na vědomí, že v případě, že si písemnou korespondenci od společnosti/podnikatele nevyzvedne v zákonem stanovené lhůtě, případně bude na adrese udané pro komunikaci nedostupný, aniž by mu v tom bránila závažná překážka, bude písemnost považovaná za doručenou i v případě, že se o ní klient nedozvěděl a s jejím obsahem se neseznámil, a to 15. dnem ode dne odeslání. 
 
 

VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů


Zákazník výslovně pro případ uzavření smlouvy se společností/podnikatelem souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů společností/podnikatelem jako správcem za účelem dle uvážení společnosti/podnikatele např.: zprostředkování a nabízení obchodu nebo služeb, vytváření databází klientů a obchodních partnerů. Tento souhlas klient uděluje pro všechny údaje obsažené ve smlouvě, jakož i pro jiné osobní údaje, které společnosti poskytl, a to po dobu ještě 10 let ode dne zániku smlouvy, ve prospěch společnosti/podnikatele a osob se společností při plnění smlouvy spolupracujících.
 
 
 

VII. Závěrečná a společná ustanovení


1.
Společnost/podnikatel si vyhrazují právo tyto VOP měnit a doplňovat. Pokud klient nevysloví se změnou VOP souhlas do 5 dnů ode dne, kdy mu byla změna oznámena, platí, že smlouva o poskytování všech služeb mezi zákazníkem a společností/podnikatel je ukončena dohodu stran marným uplynutím lhůty pro vyslovení souhlasu s jejich změnou. Totéž platí v případě, že nevysloví zákazník s těmito VOP souhlas vůbec. V případě, že změna není zákazníkovi oznámena, platí VOP ve znění ke dni uzavření smlouvy mezi zákazníkem a společností/podnikatelem.
 
2. Součástí těchto VOP je odkládací podmínka dohody o ukončení smlouvy mezi zákazníkem a společností/podnikatelem, kterou společnost/podnikatel a zákazník současně se smlouvou uzavírají, a která je vázána na okamžik, kdy je společností/podnikatelem oznámena zákazníkovi  skutečnost, že nedošlo k úhradě odměny a náhrad nebo zálohy na odměnu a náhrady. Jejím splněním nastupuje taková dohoda v účinnost a smluvní strany smlouvu tímto okamžikem zrušují. Podmínka je sjednána ve smyslu ustanovení § 36 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jako odkládací.
 
3. Tyto VOP, jsou-li zákazníkem odsouhlaseny či je na ně učiněn odkaz v písemné smlouvě a nebo bylo zákazníkovi umožněno se s nimi seznámit, stávají se součástí jejich vzájemných obchodních vztahů.
 
5. Akceptací těchto VOP zákazník závazně prohlašuje, že je osobou plně způsobilou ke všem právním úkonům, a že tato způsobilost není a nebyla nijak a ničím omezena, případně že jako fyzická osoba je oprávněn jednat za zákazníka. Současně potvrzuje, že tyto VOP si řádně přečetl, porozuměl plně jejich obsahu, se kterým souhlasí bez výhrad.
 
6. Zákazník akceptací resp. odsouhlasením těchto VOP, vyslovuje bezpodmínečný souhlas s jejich textem, není-li dohodnuto jinak.
 
7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zpřístupnění na http://www.orbiter.cz/obchodni-podminky.php, a platí pro vztahy již vzniklé, jež trvají, jež nastanou či v budoucnu mohou nastat.
 
 

 

Copyright © 2005 - 2021 Orbiter.Cz Všechna práva vyhrazena.
Webdesign, Webhosting & Development by Orbiter.Cz - Software Services.